Skip to main content

Lid worden

Word je enthousiast van onze verhalen en heb je zin om lid te worden?
Neem contact op via info@lions.leowardia.nl 

Bijeenkomsten

De leden van Leowardia komen twee keer per maand bij elkaar (2e en 4e dinsdag van de maand van 18.00 tot ca. 20.30 uur incl. diner).  In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
De bijeenkomsten bestaan uit reguliere vergaderingen op een vaste locatie of uit activiteiten. De activiteiten staan meestal in het teken van een thema dat aan het begin van het jaar door het bestuur of de voorzitter bepaald is en kunnen elders plaatsvinden. De contributie bedraagt EUR 535 per jaar.

Organisatie van de club en bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden: voorzitter, inkomend voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter wisselt ieder nieuw Lions jaar, zij wordt opgevolgd door de inkomend voorzitter. De secretaris en penningmeester vervullen de functie meestal enkele jaren. Het Lionsjaar loopt van september tot september. Het bestuur is verantwoordelijk voor de koers en de stabiliteit van de club. In de blauwe balk hieronder zie je ons huidige bestuur. 

Commissies

Binnen Leowardia zijn een aantal commissies actief, te weten:

 • De Nieuwe Leden Commissie die zich bezighoudt met de aanwas en introductie van nieuwe leden.
 • De Projecten Commissie die jaarlijks het programma samenstelt met goede doelen die we dat jaar  ondersteunen en welke activiteiten in dat kader ontplooid worden.
 • De Activiteiten Commissie  die activiteiten organiseert voor de leden van de club om elkaar beter te leren kennen en het clubgevoel te versterken.
 • De Kascontrole Commissie houdt controle op de financiële administratie van de club .
 • De Lief en Leed Commissie die zich bezighoudt met het lief en leed binnen de club en daar bijhorende acties en attenties voor regelt.

Wil je meer weten over Lions Nederland? Klik hier

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Cookieverklaring

Onze website maakt ook gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in ons privacy statement.